Thiết Kế Website Đẹp Biến web thành vàng!

Chế biến nông sản

Nước ta có tiềm năng rất lớn để sản xuất nông sản. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra hiện nay là phần lớn nông sản Việt Nam đang được tiêu thụ và xuất khẩu dưới dạng sản phẩm thô. Để khắc phục hạn chế này, việc sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ nhằm nâng cao giá trị cho nông sản Việt Nam là một trong những hướng đi cần tập trung phát triển.

Tweet Like Share Share Pin it Email